ПРАВИЛНИК НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

 

                        А. Общи положения

                        Чл. 1. Настоящият правилник се издава на основание параграф 8 от ПЗР на правилника за приложение на Закона за народната просвета и урежда устройството, функциите и управлението на учебно – възпитателния процес в ОУ “Христо Ботев”, с.Кардам.

                        Чл. 2.  /1/ ОУ “Христо Ботев”, като общообразователно общинско училище, е част от системата на народната просвета и осъществява държавната образователна политика на МОMН, като се финансира от Общински съвет – Генерал Тошево.

                        /2/ Дейността на училището не може да противоречи на Конституцията на Република България, Конвенцията за защита правата на детето, Конвенцията за защита правата на човека, Кодекса на труда, законите в Република България и всички нормативни документи, отнасящи се до народната просвета.

 

                        Б. Съдържание на училищното обучение

                        Чл. 3. ОУ “Христо Ботев” е образователно – възпитателна институция в системата на народната просвета и осигурява завършване на два етапа:

-         начален етап – І – ІV клас

-         прогимназиален етап – V – VІІІ клас

                        Чл. 4 /1/ Възпитанието и обучението на деца на шест годишна възраст  се организира и провежда в съответствие с Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и осигуряване на готовност на децата за училище.

                        /2/ За деца, които не владеят добре български език освен задължителната подготовка се осигурява допълнително обучение по български език.

                        Чл. 5. В първи клас постъпват деца на седем години по молба на родителите или настойниците.

                        /1/ Ред на приемане на учениците в първи клас в ОУ “Христо Ботев”:

-         подаване на молба за записване

-         представяне на удостоверение за завършена подготвителна група/клас

-         представяне на копие от акт за раждане

 

                        /2/ Критерии за приемане на ученици в първи клас

-         Местоживеене – село Йовково, село Кардам, село Чернооково, село Снягово

-         Наличие на деца в семейството, обучаващи се в ОУ “Христо Ботев”

-         Деца на учители и служители от ОУ “Христо Ботев”

                        Чл. 6. Обучението се осъществява чрез общообразователна подготовка, която включва задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка.

                        /1/ Задължителната подготовка осигурява постигане на общообразователен минимум от задължителни знания, умения и компетенции.

                        /2/ Задължителноизбираемата подготовка надгражда над общообразователния минимум по предмети, съобразно интересите и индивидуалните възможности на учениците. Определя се на база подадени молби в началото на учебната година от родителите на учениците .

                        /3/ Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение освен по учебните предмети от културно – образователните области и от други области и дейности, предложени на учениците за избор и се провежда извън задължителните часове.

                        В. Избор на чужд език във втори клас.

                        Чл. 7.  /1/ Изучаване на чужд език във втори и пети клас се определя въз основа на подадена молба по образец от всеки ученик завършил І клас и преподписана от родителите му в края на преходната учебна година.

                        /2/ Окончателно определяне на изучавания чужд език за всеки ученик се осъществява от комисия, включваща учителите, класният ръководител на І клас за съответната учебна година и възможностите на училището.

                        Г. Права и задължения на ръководните органи, учители, ученици, помощен персонал и родители.

                        Чл. 8. Училището се управлява от директор, който организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището, осигурява образование в съответствие с държавните образователни изисквания като:

                        /1/ Създава необходимите условия за изпълнение на учебния план, учебните програми и другите нормативни документи в областта на образованието.

                        /2/ Осигурява единни педагогически изисквания и добри взаимоотношения между учители и ученици.

                        /3/ Установява отношения на сътрудничество между родители и общественост.

                        /4/ Решава всички въпроси за записване и преместване на учениците.

                        /5/ Осигурява условия за здравно – профилактична дейност.

                        /6/ Утвърждава режима на учебната и извънкласната дейност, годишните разпределения на учителите, разписание на класните работи, изпити.

                        /7/ Осъществява контролна дейност върху работата на учителите, възпитателите и класните ръководители, помощния персонал, а съвместно с експерти от ИО на МОМН оценява работата на учителите и възпитателите и дава препоръки за подобряването и.

                        /8/ Организира методическата и квалификационната работа в училище, проучването и разпространението на добър педагогически опит.

                        /9/ Сключва трудови договори с учители и другия персонал в училището по реда на Кодекса на труда.

                        /10/ Сключва договори с Юридически и физически лица по предмета на дейност на училището.

                        /11/ Награждава и наказва учениците, учителите и служители в съответствие с КТ, ЗНП и ППЗНП.

                        /12/ Контролира правилното водене и съхраняване на училищната документация, подписва документи за завършен клас и образователна степен и съхранява печата на училището.

                        /13/ Представя училището пред държавните органи, организации и лица.

                        /14/ Председател е на ПС и осигурява изпълнение на решенията му.

                        /15/ Директорът осигурява еднакви условия на труд, обучение и възпитание без оглед на пол, раса, народност, религия, убеждение, имуществено състояние или всякакви други признаци.

                        /16/ Директорът предприема ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация в училище от страна на лице от педагогическия и непедагогическия персонал или от учащ се.

                        Чл. 9. Директорът на училището няма право:

                        1. Да предприема действия противоречащи на закона, решенията на МОМН, педагогическия съвет и колективните споразумения със синдиката.

                        2. Да насърчава с преки действия или бездействия нарушаването на установения ред в училището.

                        3. Да издава заповеди и нареждания, нарушаващи правата и унижаващи достойнството на членовете на училищната общност.

                        4. Да бездейства при екстремални ситуации.

                        5. Да изразходва незаконосъобразно училищните финансови средства.

                        Чл. 10. Директорът на училището организира разработването и изпълнението на всички планове на училището.

                        Чл. 11. Директорът изготвя и изпраща на съответните органи сведения:

                        1. За подготовка и откриване на учебната година, съгласно указанията на МОН.

                        2. Статистически сведения и отчети.

                        3. Списък “Образец 1” и други форми, които изисква МОМН.

                        Чл. 12. Директорът не допуска пропагандиране на партийни и религиозни възгледи на територията на училището. Религиозните учения се изучават само в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание по отделни предмети.

                        Педагогически съвет

                        Чл. 13. Педагогическия съвет на училището включва в състава си всички учители, възпитатели и медицинското лице, което обслужва училището.

                        Чл. 14. Педагогическия съвет е специализиран орган за управление със следните функции:

                        1. Приема правилник на училището, правилник и инструкция за безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

                        2. Приема училищен учебен план в съответствие с изискванията на утвърдения от МОМН учебен план.

                        3. Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението.

                        4. Избира варианти на обучение.

                        5. Взема решение да бъде удължен учебния срок за ученици, отсъствали от учебни занятия продължително време по уважителни причини.

                        6. Обсъжда и предлага на директора решение за награждаване и наказване на ученици.

                        7. Обсъжда и взема решения по анализа на здравословното състояние на учениците.

                        Чл. 15. Педагогическия съвет няма право:

                        1. Да отказва разглеждането на предложения на синдикатите, свързани с професионалната дейност и трудови отношения на учителите и служителите.

                        2. Да приема решения, противоречащи на ЗНП, ППЗНП и други нормативни документи.

                        Чл. 16.  /1/  Работата на педагогическия съвет се планира в годишния план на училището.

                        /2/ Всеки член на ПС има право на предложения, изменения и допълнения към дневния ред на заседанията.

                        Чл. 17.  /1/ Педагогическият съвет се свиква най – малко веднъж на два месеца от директора.

                        Извънредно заседание се провежда по искане на най – малко 1/2  от числения състав.

                        /2/ Решенията се приемат с обикновено мнозинство в присъствието на най – малко 2/3 от числения му състав.

                        /3/ Решенията на съвета за отделни ученици се съобщават на родителите от директора или от определено от него лице.

                        /4/ Решенията на съвета могат да бъдат отменени от самия съвет с квалифицирано мнозинство / 2/3 от гласовете на присъстващите/ или от министъра на образованието, младежта и науката.

                        /5/ За всяко заседание на ПС се води протокол.

                        Училищно настоятелство /УН/

                        Чл. 18. Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане на учебно – възпитателния процес, стопанското и материално осигуряване на училището.

                        Чл. 19. Съставът на УН включва родители, учители, общественици, бизнесмени, готови да съдействат за напредъка на училището.

                        Чл. 20. Дейността на училищното настоятелство е насочена към обединяване на родителската и друга общественост с тези на държавните и общински органи и организации за подпомагане развитието на учебното дело.

                        Чл. 21. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на училището и за решаване на текущи проблеми, свързани с дейността на училището.

                        /1/ Грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището.

                        /2/ Подпомага училището за възстановяване и увеличаване на училищните имоти, за тяхното ефективно стопанисване и целесъобразно използване.

                        /3/ Подпомага създаването и реализирането на възпитателно – образователни програми по проблемите на учениците.

                        /4/ Подпомага училището да осъществява задължителното обучение до 16 годишна възраст.

                        /5/ Участва при определяне на СИП, извънкласни и извън училищни форми на работа с учениците.

                        /6/ Всички дейности на УН се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието, младежта и науката и правилник приет от УН “Христо Ботев”село Кардам.

                       ГЛАВЕН УЧИТЕЛ

                        Чл. 22. Главният учител подпомага директора при осъществяване на учебно – възпитателната дейност в училище и го замества при необходимост.

                        Чл. 23. Контролира положението и изпълнението на  държавните образователни изисквания като:

 

                      

                        1. Организира и контролира изработването и изпълнението на седмичното разписание.

                        2. Изпълнява в рамките на работния ден преподавателската заетост, в съответствие с утвърдените нормативи.

                        3. Подпомага директора при организирането и контролирането обхвата на децата, подлежащи за задължително обучение.

                         4. Изготвя съответните раздели на срочните и годишните доклади и статистически отчети за УВР.

                        Класни ръководители

                        Чл. 24. Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната паралелка.

                        /1/ Класният ръководител осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на директора, които се отнасят за поверената му паралелка.

                        /2/ Изучава индивидуалните особености и наклонности на учениците и съдейства за тяхното развитие.

                        /3/ Контролира редовното посещение на учебните занятия от учениците в паралелката му.

                        /4/ Вписва веднъж месечно оценките на учениците в бележниците им и поддържа връзка с техните родители.

                        /5/ Грижи се за психологическия климат в паралелката.

                        /6/ Води редовно учебната документация на паралелката и в края на годината я предава на директора в пълна изправност.

                        /7/ Отговаря за щетите нанесени на училището от учениците в неговата паралелка.

                        /8/ Изготвя и представя на родителя характеристика за всеки ученик в края на годината, или в случай на преместване на ученика в друго училище.

                        Чл. 25. Класният ръководител няма право:

                        /1/ Да отказва изпълнението на решенията на ПС, с които не е съгласен.

                        /2/ Да налага еднолично наказание на учениците извън тези от правилника на училището.

                        /3/ Да отказва педагогическа помощ и съдействие по молба на учениците и техните родители.

                        /4/ Да организира дейност без съгласието на паралелковия колектив.

                        Учители

                        Чл. 26. Учителят организира и ръководи  УВП по своя предмет в класовете на които преподава, отговаря за имуществото в кабинета, който му е зачислен.

                        Чл. 27. Учителят има право:

                        1. На свободен избор на форми и методически средства на организация и ръководство на УВП и носи пълна отговорност за резултатите от нея.

                        2. Да предлага решения за организация на УВП и да участва в управлението на училището.

                        3. Да повишава системно професионалната си квалификация.

                        4. Да отстрани от час ученик, който пречи на учителя и съучениците си.

                        Чл. 28. Учителят е длъжен:

                        1. Да изпълнява определените си задължения в длъжностната характеристика, КТ и други нормативни актове.

                        2. Да опазва живота и здравето на учениците по време на УВП и други училищни дейности.

                        3. Да изпълнява решенията на ПС и другите органи за управление на образованието.

                        4. Да оценява обективно уменията и знанията на учениците.

                        5. Да изисква от учениците да поддържат чистотата в сградите на училището и училищния двор.

                        6. Да търси отговорност веднага след констатирано нарушение на правилника на училището или нанесена вреда на училищното имущество.

                        7. При отсъствие поради заболяване или други уважителни причини да уведомява своевременно директора на училището.

                        8. Да вписва преподавания материал в материалната книга не по – късно от 24 часа.

                        9. Да поддържа високо професионално ниво.

                        10. При отстраняване на ученик от час, да остане с ученика след часовете и да му наложи наказание в рамките на един учебен час.

             11. Да предоставя информация и да прилага методи на обучение и възпитание по начин, насочен към преодоляване на стереотипи за ролята на жената и мъжа във всички форми на обществения и семейния живот.

            12. Да предоставя информация и да прилага методи на обучение и възпитание по начин насочен към преодоляване на отрицателните стереотипи към лицата, принадлежащи към расови, етнически и религиозни групи, както и по отношение на лицата с увреждания.

                        Чл. 29. Учителят няма право:

                        1. Да накърнява човешките и гражданските права на ученика, да унижава личното му достойнство и да прилага форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност.

                        2. Да видоизменя своеволно учебните планове и програми и учебното съдържание по отделните учебни предмети.

                        3. Да проявява пристрастност при оценяването на знанията и поведението на учениците, основаващи се на религиозна, етническа, имуществена или политическа принадлежност на учениците или техните родители.

                        4. Да внася политическа или религиозна идеология в УВП.

                        5. По време на учебни занятия да носи включен мобилен телефон.

                        6. Да дава частни уроци на ученици от училището срещу заплащане, под какъвто и да е предлог.

                        Чл. 30. Учителят завеждащ учебен кабинет отговаря за обогатяването му с УТС, за тяхната изправност и за спазване на изискванията на техника на безопасност.

                        Чл. 31. Учителите дежурят в училище по определен график. Дежурният учител отговаря за цялостното организиране на учебния ден.

                        1. Следят за точното биене на звънеца за влизане и излизане от час.

                        2. Организират ред в междучасията, следят за хигиената и отоплението на цялата сграда и при възникване на проблем докладват на директора.

                        3. При отсъствие на учители вземат мерки за реда в училището.

                        4. Привеждат в изпълнение, организират и отговарят за всички задачи за деня, поставени от ръководството на училището.

                        Чл. 32. Учителите и възпитателите се предлагат на съответните органи за материално и морално стимулиране при много добри резултати в УВП.

                        Възпитатели

Чл. 33. Възпитателят е учител, който работи с група ученици на целодневна организация на УВП.

                        Чл. 34. В рамките на утвърдения дневен и седмичен план възпитателят:

                        1. Организира и ръководи самостоятелната подготовка на учениците от групата.

                        2. Грижи се за почивката, хигиената, активния отдих и здравословното състояние на учениците.

                        3. Работи по седмичен и срочен план, съгласуван с училищния учебен план, седмичното разписание на часовете и в тяхна връзка с учителите, класните ръководители и родителите.

                        4. На възпитателят може да се възлага преподавателска работа, съобразно с квалификацията му. Преподавателските часове се редуцират към седмичната му заетост.

                        5. Познава добре учебната работа на учениците от групата, следи тяхното развитие и при необходимост посещава часове по предмети, в които учениците му срещат трудности.

                        Председатели на комисии

Чл. 35. Председатели на комисии, организират и ръководят дейността им и докладват за работата си пред ПС.

Ученици

                        Чл. 36. Ученикът е субект на УВП, който има права, задължения и забрани, определени